Posláním KOK je obhajovat, prosazovat a řešit profesionální, ekonomické kvalifikační, sociální, pracovní a životní podmínky svých členů, účinně chránit jejich práva a zájmy. V rámci zvyšování znalostí pro odborovou práci provádět vzdělávání členů a funkcionářů KOK. 

Křesťanská odborová koalice

Křesťanská odborová koalice (dále jen KOK) má sídlo v Praze, pro oblast Moravy a Slezska v Břeclavi a jeho základní organizace působí na území Čech a Moravy.

KOK je samostatným, dobrovolným otevřeným ekonomicky a organizačně nezávislým sdružením občanů s názorem, vycházejícím ze základních křesťanských hodnot, respektujících křesťanskodemokratická východiska odborové práce, bez přímé vazby k politickým stranám. Je rovnocenným partnerem všem existujícím i nově vznikajícím odborovým centrálám a organizacím na území České republiky.

KOK sdružuje jednotlivé resortní sekce, profesní organizace, základní organizace KOK na bázi koaliční dohody včetně individuálních členů. Jeho struktura vychází z účelnosti a konkrétních zájmů členské základny.

KOK spolupracuje se všemi demokratickými odborovými centrálami a organizacemi v České republice, zemích Evropy a světa, pokud ideové zaměření těchto organizací není v rozporu s programem a myšlenkami KOK.

Historie

V roce 1990 byly založeny nezávislé křesťanské odbory jako separátní odborová organizace. Tím byl dán základ vzniku významné odborové centrály v ČR. První snaha byla navázat na tradice silného křesťanského hnutí v 1. republice. 

Nově založená konfederace odborových svazů ČSKOS sice s úspěchem zvládla převod financí a majetku po ROH, ale částečně se jí vymkla z rukou rekonstrukce funkcionářského a profesního aparátu. To prostřednictvím jednotlivých rezortních svazů, sdružených ČSKOS. Na svých místech většinou zůstali ti, kteří se podíleli na úspěších komunistického ROH. I tyto uvedené důvody byly momentem pro nespokojenost řady čestných a poctivých občanů k hledání nezkompromitované odborové organizace. Tuto možnost jim v té době nabídly začínající křesťanské odbory. Dalším důvodem byla absence křesťanské sociální myšleny v českých odborech. 

Dle stanov sdružujeme občany bez rozdílu politické příslušnosti a v naší odborové práci důsledně dodržujeme nadpolitičnost organizace.